pm10 stockholm karta

av luftmiljön i staden. PM 10, innerstadsgata:, tätort:, landsbygd: -, klicka på rektanglarna ovan för att se data senaste tre dagarna för varje luftförorening. I kartfönstret går det att till exempel söka på gatuadress, stad eller stadsdel. Ökande halter ökar dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar, främst hos äldre.

Kartorna som följer visar beräknade års- och dygnsmedelvärden för partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2, samt timmedelvärden för NO års utsläpp. Inandningsbara partiklar) per m3 luft. Med PM10-halten avses massan av partiklar med diameter mindre än 10 m (s. Partiklar / PM10 - årsmedelvärden, luften i Stockholm, aktuella halter av partiklar i Stockholm. Avsikten med dem är att förebygga miljöproblem och uppnå miljökvalitetsmålen. Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar som har de högsta nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa. De normvärden som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärdet av både partiklar och kvävedioxid och avser korttidsexponering vid höga halter.

Symposium Stockholm kriminologi
Trafik stockholm
Retreat stockholm 2018
Landskap stockholm