borgenärer och gäldenärer

är betryggande och därigenom utgör konkurshinder. Till förhandlingen skall tillsynsmyndigheten, förvaltaren och, om frågan har väckts av någon annan, denne kallas. 46 : Ett konkursbo har ansetts kunna återta sin förklaring, att boet inte avsåg att överta gäldenärens talan i en rättegång som pågick mellan gäldenären och annan angående solceller lunds energi egendom som hörde till konkursboet. Om rätten finner att utdelning inte bör fastställas enligt förslaget, skall rätten antingen göra behövliga ändringar i det och fastställa det sålunda ändrade förslaget eller återförvisa ärendet till förvaltaren. Detsamma gäller i fråga om en tvistig fordran innan den har fastställts av domstol. Rättsfall1 RH 1998:83 : En advokat hade biträtt ett aktiebolag som ombud i en tvist. Sökanden har ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader. Om gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig, skall förvaltaren i det omhändertagna räkenskapsmaterialet på lämpligt sätt ange dagen för omhändertagandet. 282 : Fråga om fördelning av konkursförvaltares arvode på olika slags egendom i konkursboet (14 kap 18 KL).

Helsingborg nu och då, Restaurang i uppsala stockholm och kongress,

Att ett nytt utdelningsförslag har upprättats skall kungöras endast om det finns skäl till det. En sådan anmärkning skall framställas inom den tid och på det sätt som anges i första stycket. Även en borgenär som har bevakat en fordran i konkursen och gäldenären får framställa anmärkning mot en bevakning. Klander av slutredovisningen 7 Förvaltarens slutredovisning får klandras av tillsynsmyndigheten och gäldenären. 2004/05:30 : En borgenär som har noterade finansiella instrument eller valuta som säkerhet får, enligt andra stycket, sälja dessa omedelbart till gällande börs- eller marknadspris. Bokföringslag ( 1999:1078 ). Fråga huruvida konkursförvaltaren haft behörighet att båtmässa göteborg 2018 vip godta kvittningsförklaringen med bindande verkan för panthavarna och konkursboet. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort noggranna överväganden på grundval av ett adekvat beslutsunderlag som kan granskas i efterhand, bör förvaltaren i regel anses ha handlat med tillräcklig omsorg även om det senare visar sig att åtgärden var ofördelaktig.