trafikverket lund hässleholm

säger Lena Wallentheim (S kommunstyrelsens andre vice ordförande i Hässleholms kommun. För att klara en fortsatt ökning av tågtrafiken, och för att öka punktligheten, måste hela sträckan mellan Malmö och Lund byggas ut till fyra spår. Under 2018 kommer vi att börja förbereda för en så kallad järnvägsplan. Kontaktledningen längs med sträckan är mycket sliten på båda spåren och risken för tågstörningar ökar. Ny stambana, järnvägsnätet i södra Sverige är hårt belastat, vilket innebär att det är känsligt för störningar och att det lätt blir förseningar. På andra delar av sträckan byggs två nya spår intill de befintliga spåren. I Åkarp försvinner järnvägsbommarna och ersätts med en vägbro.trafikverket lund hässleholm

J rnv gen mellan.
Lund och, h ssleholm utg r en del av S dra stambanan som r dubbelsp rig och h rt trafikerad av s v l godst g, fj rrt g som.trafikverket lund hässleholm

Projekt H ssleholm-Lund r ett stort och komplext projekt som st r inf r upphandling av lokaliseringsutredning, f rsta steget i planl ggningsprocessen och den f rsta delen av j rnv gsplanen.
Trafikverket, the Swedish Transport Administration, plan to build a new approximately 70 km long double-track railway for high speed trains and fast regional trains between H ssleholm and Lund.
H ssleholmLund, dubbelsp rig F r att ka j rnv gens kapacitet och robusthet har Trafikverket, enligt beslutad nationell plan, i uppdrag att p b rja utbyggnaden av nya stambanor p str ckorna Ostl nken, G teborg-Bor s och Lund-H ssleholm.

År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg, varav 100 godståg. Inledningsvis förutsattes att järnvägen skulle byggas ut i markplan, något som kommunerna Burlöv och Staffanstorp motsatte sig av bullerskäl. För att minska bullerstörningar från tågtrafiken sänks spåren ner cirka fem kilometer av sträckan, sex meters djup genom Åkarp och fyra meter genom Hjärup. Järnvägen mellan Lund och Hässleholm utgör en del av Södra stambanan som är dubbelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg, fjärrtåg som pendeltåg. Helgavstängningar under 2018, följande tågstopp på sträckan Lund-Hässleholm är planerade under 2018: 10-12 nov, och 8-10 dec med start alltid lördag klockan.15 och slut alltid måndag klockan.00. Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856 och är idag dubbelspårig. Med ett dubbelspår till Kristianstad stärks banden mellan städerna ytterligare, vilket gynnar tillväxten i regionen. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för byggandet av höghastighetsjärnvägen. Genom Hjärup grävs spåren ner fyra meter, och genom Åkarp sänks spåren hela sex meter under dagens nivå.